Documentació

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN TOTS ELS CASOS

         (Presentació de documentació fins el 25 de maig).

El formulari de sol·licitud que s’envia per correu electrònic ha d’anar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent (escanejada o fotografiada per les dues cares): 

  • Sol.licitud de Preinscripció 2020-2021 (disponible properament a http://preinscripcio.gencat.cat). El codi de centre de l’Institut Escola els Pinetons és 08076583
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen. 

En el cas que l’adreça al·legada en l’imprès de sol·licitud no sigui la mateixa que consta al DNI, caldrà presentar les dades del padró .

ALTRA DOCUMENTACIÓ, SI S’ESCAU, ACREDITATIVA PER A LA BAREMACIÓ

         (Presentació de documentació fins el 25 de maig).

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (generals o complementari) han d’enviar per correu electrònic la documentació que a continuació s’indica per a cada criteri (escanejada o fotografiada per les dues cares).

  • Certificació municipal de convivència i resguard de la renovació del DNI quan el domicili que s’al· lega no coincideix amb el del DNI.
  • Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega. Còpia del contracte laboral o d’un certificat emès per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i es justifica amb el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).
  • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
  • Títol de família nombrosa o monoparental vigent.
  • Certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes. Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *