PLA D’OBERTURA DE L’INSTITUT ESCOLA ELS PINETONS. JUNY 2020

PLA D’OBERTURA DE L’INSTITUT ESCOLA ELS PINETONS

Tal com vam informar el passat 28 de maig, avui us compartim les estructures i organitzacions que l’equip docent i directiu hem previst i posarem a l’abast dels infants i joves i famílies del nostre institut escola a partir del dia 8 de juny en aquest final del curs 2019-2020 (una vegada ens situem en la fase 2 dins de l’estat d’alarma).

Com sabeu, el Conseller d’Educació va concretar que el curs 2019-2020 s’acabarà telemàticament el proper 19 de juny i que l’atenció educativa i el suport emocional serà limitada i focalitzada en 4 àmbits d’intervenció (acollida infants de 3 a 6 anys, atenció presencial infants de sisè, atenció personalitzada en casos de vulnerabilitat i acompanyament emocional).

Atenent les instruccions que el Departament d’Educació va fer públiques el passat 20 de maig, us fem arribar tota la informació i concreció del PLA D’OBERTURA estructurada en els següents blocs:

 • INFANTS I JOVES
 • EQUIP DOCENT
 • ESPAIS
 • CIRCULACIONS
 • CALENDARI I HORARIS
 • MATERIAL
 • MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
 • NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ
 • PROTOCOL D’ACTUACIÓ

INFANTS I JOVES

Per l’acollida dels infants aquests dies, tenint en compte la resposta de les famílies, hem fet la següent previsió (infants de 3 a 6 anys i infants de 6è):

 • 3 anys (P3) – un grup de 8 infants per grup de referència
 • 4 anys (P4) – un grup de 10 infants per grup de referència
 • 5 anys (P5) – un grup de 10 infants per grup de referència
 • 12 anys (6è) – un grup de 13 infants per grup de referència

Pel que fa a l’atenció personalitzada d’infants i joves en situació de vulnerabilitat i en el cas d’un acompanyament emocional, sempre  sota criteri de l’equip docent, es convocaran trobades individuals de forma excepcional i no continuada. Aquestes trobades s’organitzaran fent convocatòries programades amb dia i hora i en tot cas, evitant la simultaneïtat en un mateix espai.

EQUIP DOCENT

Cal tenir present que entre el personal docent poden haver persones vulnerables i/o estar afectades per la no presencialitat en aquest període. Estem treballant per tal de fer una previsió molt acurada d’aquestes dades.

Cada grup d’infants estarà al càrrec d’un/a únic/a mestre/a que els acompanyarà al llarg d’aquests dies per així garantir la traçabilitat del grup concret.

GRUPS MESTRES
grups de tres anys-P3   A determinar
grups de quatre anys-P4   A determinar
grups de cinc anys-P5   A determinar
grups de 12 anys-sisè   A determinar

ESPAIS

En el cas del cicle PETITS, s’habilitaran 7 sales de grups de referència al mateix edifici d’Ed.Infantil amb punt d’aigua dins de la sala i un total de 10 lavabos. L’espai exterior es distribuirà en el jardí del cicle PETITS acotant diferents zones per a cada grup d’infants.

Pel que fa als infants de 12 anys – SISÈ (H2O, CAMINS i OXÍGEN) s’habilitaran 2 sales de grups de referència en cada una de les tres plantes amb punt d’aigua dins de la sala i 6 lavabos per planta.

L’espai exterior en el cas dels infants de sisè es situarà  a la zona de jocs i la pista, senyalitzant l’espai determinat per a cada grup.

La resta d’espais que no s’utilitzin restaran tancats per evitar l’accés.

CIRCULACIONS

L’accés a l’escola, en tots els casos,  es realitzarà de forma esglaonada i individual de cada infant sense l’acompanyament de cap adult o familiar a l’interior del recinte escolar.

El lliurament dels infants del cicle PETITS, tant a l’entrada com a la sortida, es farà a la porta principal del carrer on les mestres atendran al grup.

Per anar al lavabo, els infants aniran individualment sota la supervisió de l’adult.

L’entrada dels infants de SISÈ a l’edifici de primària serà a través del vestíbul i la sortida es realitzarà a través de l’escala exterior per garantir la direccionalitat única.

Tant a l’entrada com a la sortida, els grups de SISÈ utilitzaran la porta principal del carrer on les/els mestres atendran al grup.

Com a mesura preventiva, en tots els casos, es mantindrà una direccionalitat única dins des edificis (hora entrada i sortida, anar i tornar a l’esbarjo, …). Per anar al lavabo, els infants aniran individualment amb supervisió de l’adult.

CALENDARI I HORARIS

INFANTS DE 3 A 6 ANYS

El centre tornarà a obrir el proper dilluns 8 de juny (sempre i quan ens trobem en fase 2 de l’estat d’alarma) i fins al divendres 19 de juny amb l’objectiu d’atendre les necessitats de conciliació laboral i familiar dels infants dels 3 als 6 anys.

La disponibilitat horària del cicle de PETITS és de 9 a 13h sense servei de menjador i flexibilitzant l’horari d’entrades i sortides per evitar les aglomeracions:

–           5 anys – entrada a les 9h i sortida a les 12:30h

–           4 anys – entrada a les 9:15h i sortida a les 12:15h

–           3 anys – entrada a les 9:30h i sortida a les 12:00h

El temps d’esbarjo s’organitzarà:

–           5 anys – jardí de l’escoleta d’Aire

–           4 anys – jardí de l’escoleta d’Aigua

–           3 anys – jardí de l’escoleta de Terra

Cada infant portarà el seu propi petit esmorzar per prendre a mig matí i una ampolla d’aigua.

INFANTS DE 6è

Els infants de 6è podran assistir a l’escola per fer acció presencial i tenir un acompanyament per fer el pas a secundària de manera no permanent a partir del dilluns 8 de juny seguint la següent distribució:

–           H2O : Dimarts 9 i 16 de juny

–           Camins : Dimecres 10 i 17 de juny

–           Oxigen:  Dijous 11 i 18 de juny

La franja horària serà de 9:30h a 12:30h i el temps d’esbarjo el gestionarà cada grup. Cada infant portarà el seu propi esmorzar per prendre a mig matí i una ampolla amb aigua.

MATERIAL

Els infants utilitzaran el material, les joguines i els llibres de manera individual. Aquests no es podran compartir i, abans i després del seu ús, es farà una neteja i desinfecció.

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ

Les mesures de prevenció i protecció sanitària s’hauran d’establir en tots els casos sota la supervisió de la família i de l’equip docent.

Distanciament físic

–           Garantir un espai per infant de 4 metres quadrats.

–           Distància aproximada de 2 metres entre infants i adults.

Rentat de mans

–           No es farà ús de guants.

–           Es requerirà el rentat de mans en els moments següents:

o          A l’arribada i a la sortida del centre.

o          Abans i després de l’esmorzar.

o          Abans i després d’anar al wc.

o          Abans i després de les diferents activitats.

Mascaretes

–           En el cas dels 3 als 6 anys no és necessari l’ús de mascareta.

–           En cas dels 6 als 12 anys és obligatori l’ús de mascareta.

NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ

La neteja, desinfecció i ventilació del centre es durà a terme pel servei municipal de neteja amb els productes no tòxics i recomanats pel departament de Salut.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ

Per poder reincorporar-se els infants han de reunir els següents requisits:

–           Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

–           Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.

–           Que no hagin estat en contacte estret amb persones amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

–           Amb el calendari vacunal al dia.

–       En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre o no l’activitat escolar.

Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:

–           Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.

–           Malalties cardíaques greus.

–           Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).

–           Diabetis mal controlada.

–           Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat per l’Administració, per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu.

També han d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.

En cas d’aparició de símptomes en un infant en la seva presència al centre, es faran les següents actuacions:

–           Aïllar l’infant en un espai específic

–           Avisar pares, mares o tutors.

–           Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o pediatra.

–           Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos.

–           Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.

Necessitem de la vostra col·laboració per l’aplicació d’aquestes mesures tan excepcionals i restrictives que interfereixen la vida quotidiana a l’escola.

Moltes gràcies.

Cordialment,

Equip directiu

Institut Escola ELS PINETONS                                      

Ripollet, 1 de juny de 2020

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *