Matricula Curs 2020-2021

Els alumnes a qui s’ha assignat plaça en el procés de preinscripció han de formalitzar la matrícula del 13 al 17 de juliol.

Els alumnes que no ho fan en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que sigui per causes justificades.

Per tal de fer la matrícula caldrà demanar cita prèvia al telèfon de l’escola: 93.594.67.22 o mitjançant un correu electrònic a l’adreça: a8076583@xtec.cat.

L’horari per fer la matricula serà de 9.00 a 13.00 del 13 al 17 de juliol.

Caldrà portar emplenats i impresos els següents documents:

A més de la documentació anterior, per matricular-se cal presentar (original i fotocòpia) :

  1. El carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
  2. DNIs dels dos progenitors. Quan el domicili al·legat a la sol·licitud de preinscripció no coincideixi amb el domicili del DNI cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
  3. Targeta sanitària.
  4. 2 Fotografies mida carnet.


ALTRES INFORMACIONS IMPORTANTS: