Model educatiu

EL MODEL EDUCATIU DEL NOSTRE INSTITUT ESCOLA

 

Quina idea d’INFANT i JOVE?

“Aquesta idea es fonamenta en una imatge positiva d’infant i jove, una persona subjecta de drets a qui la societat ha de respectar i donar suport. Un infant i jove ric: nascut amb un potencial que es podrà expressar amb cent llenguatges, com un coconstructor de coneixement, d’identitat, de cultura i de valors, que cerca des del naixement el sentit del món. Un infant i jove competent per viure, aprendre, escoltar i comunicar…”

Per una nova educació pública Declaració de la 40 Escola d’Estiu Rosa Sensat Barcelona, juliol de 2005

Pensem en un infant i jove capaç, en constant evolució, únic i singular, social, creatiu i pel qui aprendre és una necessitat i una font de creixement i desenvolupament personal. Reconeixem en l’infant-persona el dret a la diversitat, com a riquesa fonamental de l’escola que l’acull i integra en la comunitat d’aprenentatge amb respecte, valorant la seva aportació individual.

Quina idea d’INSTITUT ESCOLA?

“La nova educació pública exigeix una nova concepció d’institut escola, un canvi de significat d’educació i d’escola: l’educació en el sentit més global i holístic sense separar cura i educació, raó i emoció, ment i cos. L’educació com un procés de construcció de coneixement, valors i identitat. L’institut escola com a espai públic de trobada, en el sentit etimològic de la seva arrel grega, de trobada de persones en el lleure, l’oci, el temps lliure i l’estudi. L’institut escola ha de ser un espai de tots, entenent espai en un sentit físic i també social, cultural i polític. Un fòrum o lloc de trobada i de relacions on infants, joves i adults es troben i es comprometen, dialoguen i escolten, argumenten per compartir significats, un lloc d’infinites possibilitats culturals, lingüístiques, socials, estètiques, ètiques, polítiques, econòmiques. Un lloc de pràctica ètica i política, un terreny d’aprenentatge democràtic. Un lloc de recerca i creativitat, convivència i plaer, pensament crític i emancipació. La nova educació pública considera l’escola, tota escola, un dret per a tot ciutadà i ciutadana, des del naixement i al llarg de tota la vida. Des de la perspectiva democràtica l’institut escola ha de ser inclusiu on la diferència, el pluralisme esdevenen valors essencials.”

Per una nova educació pública Declaració de la 40 Escola d’Estiu Rosa Sensat Barcelona, juliol de 2005

La nostra idea d’institut escola està vinculada al fet de compartir infants-joves-famílies-mestres una educació de qualitat. Considerem l’institut escola com un espai d’intercanvi i d’acollida, interactiu, on el benestar de les persones sigui un dels seus objectius essencials. Pensem en un benestar emocional, físic, social, intel·lectual i cultural

Visualitzem un institut escola que ens permeti interactuar amb el món com a font de descoberta, d’acció i de millora com a resposta a la necessitat d’aprendre de les persones, de culturitzar-se en companyia d’altres. La perspectiva humanista de la cultura i la teoria constructivista dels aprenentatges i el coneixement són la carcassa que sustenta el nostre projecte educatiu, en constant evolució.

Quina idea de FAMÍLIA?

“La nova educació pública reconeix la diversitat de famílies, la seva responsabilitat fonamental i el seu paper en l’educació dels infants que han fet néixer o han acollit, perquè esdevinguin persones i ciutadans, ciutadanes, d’una comunitat democràtica. Reconeix la important contribució de les famílies a l’educació i, a més, valora i acull la seva participació en el desenvolupament de l’educació pública i de la vida de l’escola…”

Per una nova educació pública Declaració de la 40 Escola d’Estiu Rosa Sensat Barcelona, juliol de 2005

Davant l’actual societat que canvia constantment, amb grans avenços tecnològics, de les comunicacions, de la cultura, … l’institut escola no pot construir-se sobre la base de la simple transmissió de coneixements. Entenem que la participació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles i en la vida escolar diària facilita el paper primordial que tenen les mares i pares com a agents educadors.

Quina idea de MESTRA/E?

“La nova educació pública demana un compromís potent de les i els educadores, com a acompanyants dels infants i joves en tot el procés de l’educació. Unes educadores diverses, imatge de la societat, però que comparteixen una mirada positiva d’infants, joves i adults.

Educadores i educadors que accepten comunicar-se entre ells i treballar conjuntament amb les seves companyes i companys, així com amb totes aquelles persones amb qui comparteixen la tasca educativa. L’educadora, l’educador, és l’intermediari entre el projecte d’educació i els infants i joves, tan sensibles a les influències de l’ambient. Com a professional, ha d’estar format en la teoria i la pràctica de l’educació.

Des de la perspectiva de la nova educació pública l’exercici de la professió ha de ser per a ell o ella una recerca contínua. Una educadora, un educador, ha de ser una persona que participi de la cultura contemporània, que sigui capaç de qüestionar-la i analitzar-la des d’una perspectiva crítica. Una persona amb interès per tots els aspectes de la vida i de l’activitat social, interessada a recordar, debatre i examinar críticament aquestes experiències.”

Per una nova educació pública Declaració de la 40 Escola d’Estiu Rosa Sensat Barcelona, juliol de 2005

La nostra idea de mestra-e va lligada a la persona mediadora que acompanya, ajuda, interpreta, reflexiona, escolta, dialoga, comparteix, provoca,, conté, interactua, … Aquesta persona-mestra incorpora la investigació i la recerca com a part imprescindibles de la seva tasca educativa amb una finalitat per reflexionar i millorar l’acció educativa. La sensibilitat i la descoberta per l’art i el món i la capacitat d’observació i anàlisi sobre els fets i els processos de vida i de relacions que es donen a l’escola també han de ser la clau de la seva professionalitat. El diàleg i el debat educatiu entre les i els mestres de l’escola és fonamental per donar coherència i consolidar el projecte educatiu, i a la vegada, compartint-lo amb les famílies.

Quina idea de CONEIXEMENT?

“La nova educació pública organitza els continguts a partir d’allò que és absolutament necessari per exercir la seva ciutadania. Els continguts s’han d’ensenyar de manera que portin a l’emancipació.

Per aquesta raó aquests continguts no s’han de presentar com a eterns i immutables, sinó com a construcció d’humanitat en el seu procés d’emancipació, de construcció de la personalitat pròpia. El conjunt de sabers poden agrupar-se en sis grans tipologies:

  1. L’educació per a la comunicació gestual, oral, visual, escrita, etc., que permet entrar en relació pacífica amb l’altre.
  2. L’educació sobre les grans obres culturals que han marcat l’emergència de la humanitat.
  3. L’educació científica i tecnològica, que permet comprendre el món contemporani, per imaginar i projectar-ne el futur.
  4. L’educació per a la salut, el medi ambient i el desenvolupament sostenible, que permet que el món duri més que nosaltres.
  5. L’educació per la ciutadania i per la descoberta de la història de l’emergència democràtica i l’experimentació d’aquests principis i mitjans de funcionament d’acord amb el nivell de desenvolupament dels infants i dels joves.
  6. L’educació de la creativitat, de la imaginació, de la curiositat, etc., que permetrà a cadascú trobar el seu lloc singular en el món.

Tots els aprenentatges que han de permetre a tots els infants i joves aprendre a distingir entre sabers i creences, entre coneixements i opinions…”

Per una nova educació pública Declaració de la 40 Escola d’Estiu Rosa Sensat Barcelona, juliol de 2005

Pensem en una idea de coneixement global, enllaçat entre els diferents àmbits del saber, que ens porta a perfeccionar les estratègies, metodologies i els recursos necessaris per tal de poder desxifrar i interpretar el món en la seva complexitat.

Aquesta idea es concreta, de manera especial, compartint i construint el coneixement cooperativament, des del treball i la gestió i organització dels grups com a comunitat de recerca i investigació.

Equip docent Institut Escola ELS PINETONS, Ripollet