Beques MENJADOR i MATERIAL ESCOLAR. Curs 2024-2025

Les sol·licituds en aquesta convocatòria seran diferents per cada concepte, on –line per les beques de material escolar i un altra en paper per a les beques de menjador escolar.

BECA MATERIAL ESCOLAR

Serà requisit imprescindible per a la tramitació de les prestacions, l’aportació de la documentació que es detalla a continuació:

1) Model normalitzat de sol·licitud degudament complimentat i signat pel representant o representants legals de l’alumne/a que opti a les beques de la present convocatòria.

     El model normalitzat estarà disponible al tràmit corresponent  publicat   a  la seu-electrònica de l’Ajuntament (www.ripollet.cat).

2)   Documentació que acrediti les dades sociofamiliars:

a.    Còpia de totes les pàgines del llibre de família. En cas de no disposar de llibre de família s’aportaran els certificats literals de naixement de l’alumne/a sol·licitant.

b.    En cas de separació, divorci, cessament de la convivència o no convivència dels pares/mares de l’alumne/a, s’aportarà, segons procedeixi, sentència judicial, document notarial i/o conveni regulador. Si el procediment està en tràmit s’aportarà certificat acreditatiu del jutjat.

c.    En cas d’infants en acolliment, resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i document acreditatiu de la prestació econòmica si s’escau.

d.    En cas de discapacitat, família nombrosa o monoparental, s’indicarà en la sol·licitud i s’autoritzarà per tal que el Departament de Serveis Socials pugui comprovar-ho en l’Administració corresponent.

3)    Documentació que acrediti la situació econòmica i laboral de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:

a.    En situació de treballador en actiu, els últims 3 fulls de salari anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. en cas de no poder acreditar les tres darreres nòmines adjuntar informe de vida laboral.

b.    Vida laboral, actualitzada a data presentació sol·licitud, de cadascú  dels membres de la unitat familiar.

c. En situació de pensionista, el Certificat de pensions.

d. En cas d’autònoms, declaració trimestral del pagament fraccionat de l’IRPF (model 130 i/0 model 131) exercici 2023, i declaració trimestral pagament IVA (model 303) exercici 2023.

4)   Documentació que acrediti la situació econòmica en cas d’estar en situació d’atur de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, o rebre prestacions públiques orientades a fer-se càrrec de les despeses essencials: Certificació de l’Oficina de Treball de la Generalitat (O.T.G) , indicant si es cobren prestacions i temporització d’aquestes (atur), Renda garantida de ciutadania (RGC), Ingrés mínim vital (IMV).

5)   Documentació que acrediti la despesa d’habitatge:

a.    Justificant de despeses d’habitatge de l’últim mes (rebut de lloguer o rebut d’hipoteca) en cas de rebuts de lloguer no domiciliats, cal presentar el contracte corresponent.

Important, en aquesta convocatòria, al ser per subvencions, no es poden admetre sol.licitants sense nif o nie, en aquets casos han de demanar l’ajut amb altre tràmit.

BEQUES MENJADOR

DOCUMENTACIÓ

Serà requisit imprescindible per a la tramitació de l’ajut, l’aportació de la documentació que es detalla a continuació:

– Sol·licitud.

– Volant de convivència actual, en el cas que l’ajuntament no pugui fer la consulta directa.

– NIF/NIE o pass  de tots els membres computables per al càlcul de la renda familiar.

– llibre de família, en cas de no disposar-ne,  certificat de naixement.

– Informar de l’IDALU de l’alumne/a sol·licitant. (obligatori, sense no es pot tramitar)

El període per a presentar sol·licituds serà del 6 maig   al 20 de juny de 2024.

Preinscripció i matrícula 24-25

ALUMNES ASSIGNATS AL CENTRE (10/06/24)

ALUMNES PREINSCRITS AL CENTRE (10/06/2024)

  • LLISTA D’ESPERA DEL CENTRE (10/06/24)

RECLAMACIONS

Període de reclamacions: 11, 12 i 13 de juny.

Per tal de fer les reclamacions a la CGA de Ripollet a través de dos canals:

AMB CERTIFICAT DIGITAL:    Tramitador genèric

SENSE CERTIFICAT DIGITAL:    Formulari

Oferta definitiva definitiva de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria. (07/06/2024)

Llistat ordenat 02/05/2024

Barem amb puntuació definitiu. Resoltes les reclamacions (25/04/24)

Barem amb puntuació provisional (17/04/2024)

Calendari preinscripció i matrícula

Oferta de places (provisional)

Enllaç: Preinscripció Ajuntament de Ripollet

Enllaç: Preinscripció gencat