Matricula Curs 2020-2021

Els alumnes a qui s’ha assignat plaça en el procés de preinscripció han de formalitzar la matrícula del 13 al 17 de juliol.

Els alumnes que no ho fan en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que sigui per causes justificades.

Per tal de fer la matrícula caldrà demanar cita prèvia al telèfon de l’escola: 93.594.67.22 o mitjançant un correu electrònic a l’adreça: a8076583@xtec.cat.

L’horari per fer la matricula serà de 9.00 a 13.00 del 13 al 17 de juliol.

Caldrà portar emplenats i impresos els següents documents:

A més de la documentació anterior, per matricular-se cal presentar (original i fotocòpia) :

 1. El carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
 2. DNIs dels dos progenitors. Quan el domicili al·legat a la sol·licitud de preinscripció no coincideixi amb el domicili del DNI cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
 3. Targeta sanitària.
 4. 2 Fotografies mida carnet.


ALTRES INFORMACIONS IMPORTANTS:

PREINSCRIPCIÓ 2020-2021

Instruccions de la preinscripció i matrícula  del curs 2020-2021

“En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.”

Cal formalitzar de manera general la sol·licitud telemàticament però de manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment al centre. En aquest cas, es farà a través de cita prèvia (detallat més endavant).

Número per determinar l’ordre de les sol·licituds en cas d’empat a l’educació infantil (segon cicle), primària i secundària obligatòria:

33.386

ENLLAÇ A LA WEB DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. PROCÈS PREINSCRIPCIÓ

Beques Menjador i Material Escolar. Ajuntament Ripollet

Us comuniquem que amb data 20 de maig de 2020 es van aprovar, mitjançant resolució d’Alcaldia 636/20 i 635/20 respectivament, les bases especifiques reguladores i convocatòria de les beques de menjadors escolar i/o material escolar curs 2020-2021.

És important que tingueu molt en compte el següent :

 • La sol·licitud en aquesta convocatòria es la mateixa per als dos conceptes.
 • La convocatòria d’aquest curs escolar s’adreça als nens del nostre municipi, que cursin educació infantil, primària, i també als alumnes d’educació secundària obligatòria l’ESO.
 • Per presentar la sol·licitud cal demanar cita prèvia a l’OAC, trucant al tel.935046000 o mitjançant la web de l’Ajuntament  http://citaprevia.ripollet.cat.
 • Una vegada obtinguda la cita prèvia, la presentació de la sol·licitud serà a la Rbla Sant Jordi, 6  ( Casal Joves )
 • Les sol·licituds estaran penjades al web de l’Ajuntament per tal de descarregar-la i a la mateixa oficina de registre també es podrà recollir en paper. També podeu descarregar-les aquí.

El període per a presentar la sol·licitud serà del 26 maig  al 7 de juliol de 2020.

Edictes amb les bases de la convocatòria curs 2020-2021:

Per a qualsevol aclariment, podeu trucar al 93 504 60 07 de 8h a 15 h.

PLA D’OBERTURA DE L’INSTITUT ESCOLA ELS PINETONS. JUNY 2020

PLA D’OBERTURA DE L’INSTITUT ESCOLA ELS PINETONS

Tal com vam informar el passat 28 de maig, avui us compartim les estructures i organitzacions que l’equip docent i directiu hem previst i posarem a l’abast dels infants i joves i famílies del nostre institut escola a partir del dia 8 de juny en aquest final del curs 2019-2020 (una vegada ens situem en la fase 2 dins de l’estat d’alarma).

Com sabeu, el Conseller d’Educació va concretar que el curs 2019-2020 s’acabarà telemàticament el proper 19 de juny i que l’atenció educativa i el suport emocional serà limitada i focalitzada en 4 àmbits d’intervenció (acollida infants de 3 a 6 anys, atenció presencial infants de sisè, atenció personalitzada en casos de vulnerabilitat i acompanyament emocional).

Atenent les instruccions que el Departament d’Educació va fer públiques el passat 20 de maig, us fem arribar tota la informació i concreció del PLA D’OBERTURA estructurada en els següents blocs:

 • INFANTS I JOVES
 • EQUIP DOCENT
 • ESPAIS
 • CIRCULACIONS
 • CALENDARI I HORARIS
 • MATERIAL
 • MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
 • NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ
 • PROTOCOL D’ACTUACIÓ

INFANTS I JOVES

Per l’acollida dels infants aquests dies, tenint en compte la resposta de les famílies, hem fet la següent previsió (infants de 3 a 6 anys i infants de 6è):

 • 3 anys (P3) – un grup de 8 infants per grup de referència
 • 4 anys (P4) – un grup de 10 infants per grup de referència
 • 5 anys (P5) – un grup de 10 infants per grup de referència
 • 12 anys (6è) – un grup de 13 infants per grup de referència

Pel que fa a l’atenció personalitzada d’infants i joves en situació de vulnerabilitat i en el cas d’un acompanyament emocional, sempre  sota criteri de l’equip docent, es convocaran trobades individuals de forma excepcional i no continuada. Aquestes trobades s’organitzaran fent convocatòries programades amb dia i hora i en tot cas, evitant la simultaneïtat en un mateix espai.

EQUIP DOCENT

Cal tenir present que entre el personal docent poden haver persones vulnerables i/o estar afectades per la no presencialitat en aquest període. Estem treballant per tal de fer una previsió molt acurada d’aquestes dades.

Cada grup d’infants estarà al càrrec d’un/a únic/a mestre/a que els acompanyarà al llarg d’aquests dies per així garantir la traçabilitat del grup concret.

GRUPS MESTRES
grups de tres anys-P3   A determinar
grups de quatre anys-P4   A determinar
grups de cinc anys-P5   A determinar
grups de 12 anys-sisè   A determinar

ESPAIS

En el cas del cicle PETITS, s’habilitaran 7 sales de grups de referència al mateix edifici d’Ed.Infantil amb punt d’aigua dins de la sala i un total de 10 lavabos. L’espai exterior es distribuirà en el jardí del cicle PETITS acotant diferents zones per a cada grup d’infants.

Pel que fa als infants de 12 anys – SISÈ (H2O, CAMINS i OXÍGEN) s’habilitaran 2 sales de grups de referència en cada una de les tres plantes amb punt d’aigua dins de la sala i 6 lavabos per planta.

L’espai exterior en el cas dels infants de sisè es situarà  a la zona de jocs i la pista, senyalitzant l’espai determinat per a cada grup.

La resta d’espais que no s’utilitzin restaran tancats per evitar l’accés.

CIRCULACIONS

L’accés a l’escola, en tots els casos,  es realitzarà de forma esglaonada i individual de cada infant sense l’acompanyament de cap adult o familiar a l’interior del recinte escolar.

El lliurament dels infants del cicle PETITS, tant a l’entrada com a la sortida, es farà a la porta principal del carrer on les mestres atendran al grup.

Per anar al lavabo, els infants aniran individualment sota la supervisió de l’adult.

L’entrada dels infants de SISÈ a l’edifici de primària serà a través del vestíbul i la sortida es realitzarà a través de l’escala exterior per garantir la direccionalitat única.

Tant a l’entrada com a la sortida, els grups de SISÈ utilitzaran la porta principal del carrer on les/els mestres atendran al grup.

Com a mesura preventiva, en tots els casos, es mantindrà una direccionalitat única dins des edificis (hora entrada i sortida, anar i tornar a l’esbarjo, …). Per anar al lavabo, els infants aniran individualment amb supervisió de l’adult.

CALENDARI I HORARIS

INFANTS DE 3 A 6 ANYS

El centre tornarà a obrir el proper dilluns 8 de juny (sempre i quan ens trobem en fase 2 de l’estat d’alarma) i fins al divendres 19 de juny amb l’objectiu d’atendre les necessitats de conciliació laboral i familiar dels infants dels 3 als 6 anys.

La disponibilitat horària del cicle de PETITS és de 9 a 13h sense servei de menjador i flexibilitzant l’horari d’entrades i sortides per evitar les aglomeracions:

–           5 anys – entrada a les 9h i sortida a les 12:30h

–           4 anys – entrada a les 9:15h i sortida a les 12:15h

–           3 anys – entrada a les 9:30h i sortida a les 12:00h

El temps d’esbarjo s’organitzarà:

–           5 anys – jardí de l’escoleta d’Aire

–           4 anys – jardí de l’escoleta d’Aigua

–           3 anys – jardí de l’escoleta de Terra

Cada infant portarà el seu propi petit esmorzar per prendre a mig matí i una ampolla d’aigua.

INFANTS DE 6è

Els infants de 6è podran assistir a l’escola per fer acció presencial i tenir un acompanyament per fer el pas a secundària de manera no permanent a partir del dilluns 8 de juny seguint la següent distribució:

–           H2O : Dimarts 9 i 16 de juny

–           Camins : Dimecres 10 i 17 de juny

–           Oxigen:  Dijous 11 i 18 de juny

La franja horària serà de 9:30h a 12:30h i el temps d’esbarjo el gestionarà cada grup. Cada infant portarà el seu propi esmorzar per prendre a mig matí i una ampolla amb aigua.

MATERIAL

Els infants utilitzaran el material, les joguines i els llibres de manera individual. Aquests no es podran compartir i, abans i després del seu ús, es farà una neteja i desinfecció.

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ

Les mesures de prevenció i protecció sanitària s’hauran d’establir en tots els casos sota la supervisió de la família i de l’equip docent.

Distanciament físic

–           Garantir un espai per infant de 4 metres quadrats.

–           Distància aproximada de 2 metres entre infants i adults.

Rentat de mans

–           No es farà ús de guants.

–           Es requerirà el rentat de mans en els moments següents:

o          A l’arribada i a la sortida del centre.

o          Abans i després de l’esmorzar.

o          Abans i després d’anar al wc.

o          Abans i després de les diferents activitats.

Mascaretes

–           En el cas dels 3 als 6 anys no és necessari l’ús de mascareta.

–           En cas dels 6 als 12 anys és obligatori l’ús de mascareta.

NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ

La neteja, desinfecció i ventilació del centre es durà a terme pel servei municipal de neteja amb els productes no tòxics i recomanats pel departament de Salut.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ

Per poder reincorporar-se els infants han de reunir els següents requisits:

–           Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

–           Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.

–           Que no hagin estat en contacte estret amb persones amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

–           Amb el calendari vacunal al dia.

–       En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre o no l’activitat escolar.

Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:

–           Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.

–           Malalties cardíaques greus.

–           Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).

–           Diabetis mal controlada.

–           Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat per l’Administració, per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu.

També han d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.

En cas d’aparició de símptomes en un infant en la seva presència al centre, es faran les següents actuacions:

–           Aïllar l’infant en un espai específic

–           Avisar pares, mares o tutors.

–           Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o pediatra.

–           Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos.

–           Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.

Necessitem de la vostra col·laboració per l’aplicació d’aquestes mesures tan excepcionals i restrictives que interfereixen la vida quotidiana a l’escola.

Moltes gràcies.

Cordialment,

Equip directiu

Institut Escola ELS PINETONS                                      

Ripollet, 1 de juny de 2020

Jornada de Portes Obertes per a families

17 de març ANUL·LADA

La jordana de PORTES OBERTES queda anul·lada com a mesura sanitària preventiva.

A continuació podreu trobar una part de la informació que s’oferia a la jornada, tant del projecte educatiu, com de les instal·lacions i propostes que s’ofereixen des de l’escola.

Dossier informatiu Portes Obertes 2020

Enllaç a la web del Departament d’Educació en relació a la preinscripció.

Més informació sobre les jornades de portes obertes a la web de l’Ajuntament de Ripollet.

GESTIÓ TELEMÀTICA

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE DOCUMENTACIÓ 

Cal formalitzar, de manera general, la sol·licitud de preinscripció mitjançant el correu electrònic. El model de sol·licitud de preinscripció es troba a disposició en el web del Departament d’Educació per poder-lo descarregar, omplir i guardar. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Durant el període de presentació de sol·licituds, cal enviar el resguard de la sol·licitud emplenada que es genera quan es fa la sol·licitud i la documentació identificativa i acreditativa dels criteris al·legats (escanejada o fotografiada per les dues cares) a l’adreça oficial de correu electrònic del centre demanat en primera opció.

El centre respondrà amb un correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

Important: La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada. 

A partir del dia 13 de maig, podeu entrar en aquest enllaç per realitzar la sol·licitud de preinscripció: www.preinscripcio.gencat.cat

INFORMACIÓ APORTACIÓ ECONÒMICA

Informació sobre l’aportació econòmica de les famílies per desenvolupar l’acció educativa

Es demana a les famílies una aportació anual de 200 € a  Educació Infantil i Primària i 220€ a Secundària per sufragar de manera col·lectiva les despeses generades en el dia a dia dels diferents grups de l’institut escola (material fungible, material manipulatiu , material de laboratori,  llibres de lectura i de coneixements, jocs didàctics, fotocòpies i  despeses derivades de 3 sortides al llarg del curs).

Aquesta aportació es fa en una sola quota tot i que donem facilitats a les famílies per poder-ho fer en terminis.

L’aportació realitzada s’inclou segons la normativa vigent de gestió econòmica de centres públics, al pressupost anual de l’institut escola. El Consell Escolar, amb representació dels diferents sectors de la comunitat educativa, fa el seguiment dels ingressos i les despeses corresponents.