GESTIÓ TELEMÀTICA

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE DOCUMENTACIÓ 

Cal formalitzar, de manera general, la sol·licitud de preinscripció mitjançant el correu electrònic. El model de sol·licitud de preinscripció es troba a disposició en el web del Departament d’Educació per poder-lo descarregar, omplir i guardar. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Durant el període de presentació de sol·licituds, cal enviar el resguard de la sol·licitud emplenada que es genera quan es fa la sol·licitud i la documentació identificativa i acreditativa dels criteris al·legats (escanejada o fotografiada per les dues cares) a l’adreça oficial de correu electrònic del centre demanat en primera opció.

El centre respondrà amb un correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

Important: La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada. 

A partir del dia 13 de maig, podeu entrar en aquest enllaç per realitzar la sol·licitud de preinscripció: www.preinscripcio.gencat.cat

INFORMACIÓ APORTACIÓ ECONÒMICA

Informació sobre l’aportació econòmica de les famílies per desenvolupar l’acció educativa

Es demana a les famílies una aportació anual de 200 € a  Educació Infantil i Primària i 220€ a Secundària per sufragar de manera col·lectiva les despeses generades en el dia a dia dels diferents grups de l’institut escola (material fungible, material manipulatiu , material de laboratori,  llibres de lectura i de coneixements, jocs didàctics, fotocòpies i  despeses derivades de 3 sortides al llarg del curs).

Aquesta aportació es fa en una sola quota tot i que donem facilitats a les famílies per poder-ho fer en terminis.

L’aportació realitzada s’inclou segons la normativa vigent de gestió econòmica de centres públics, al pressupost anual de l’institut escola. El Consell Escolar, amb representació dels diferents sectors de la comunitat educativa, fa el seguiment dels ingressos i les despeses corresponents.

Documentació

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN TOTS ELS CASOS

         (Presentació de documentació fins el 25 de maig).

El formulari de sol·licitud que s’envia per correu electrònic ha d’anar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent (escanejada o fotografiada per les dues cares): 

  • Sol.licitud de Preinscripció 2020-2021 (disponible properament a http://preinscripcio.gencat.cat). El codi de centre de l’Institut Escola els Pinetons és 08076583
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen. 

En el cas que l’adreça al·legada en l’imprès de sol·licitud no sigui la mateixa que consta al DNI, caldrà presentar les dades del padró .

ALTRA DOCUMENTACIÓ, SI S’ESCAU, ACREDITATIVA PER A LA BAREMACIÓ

         (Presentació de documentació fins el 25 de maig).

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (generals o complementari) han d’enviar per correu electrònic la documentació que a continuació s’indica per a cada criteri (escanejada o fotografiada per les dues cares).

  • Certificació municipal de convivència i resguard de la renovació del DNI quan el domicili que s’al· lega no coincideix amb el del DNI.
  • Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega. Còpia del contracte laboral o d’un certificat emès per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i es justifica amb el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).
  • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
  • Títol de família nombrosa o monoparental vigent.
  • Certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes. Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

GESTIÓ PRESENCIAL

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ DE MANERA PRESENCIAL

Caldrà presentar la documentació demanant cita prèvia al centre a partir del 13 de maig a través del següent enllaç, el correu de centre a8076583@xtec.cat o bé, trucant als telèfons 625 376 062 o 691 346 063 de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 15 a 18h.   

És important que el dia que vingueu a fer la sol·licitud de preinscripció porteu tota la documentació (nosaltres ja farem una fotocòpia) i, a ser possible, la sol·licitud ja emplenada. Us informem que només s’accedirà al centre, amb cita prèvia, una persona per sol·licitud i torn i que s’hauran de complir les mesures preventives necessàries per garantir la salut de les persones.

L’horari d’atenció personal per fer la preinscripció presencial al centre són:  

–        Dimarts 19 maig 9 a 14h

–        Dimecres 20 maig  9 a 14h

–        Dijous 21 maig 9 a 14h

–        Divendres 22 maig  9 a 14h